GAC tỏ ra rất tích cực với thị trường Mỹ bằng các chiến dịch quảng cáo rầm rộ