Toyota Highlander 2001, mẫu xe vẫn còn được sử dụng nhiều ở Mỹ