Dàn xe cổ của những người chơi xe phía Bắc
Người mua xe siêu sang Rolls-Royce chính hãng tại Việt Nam hầu hết đều tự lực đi lên